Spółka SIM Wrocław sp. z o.o. uruchomiła Platformę Zakupową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.

Adres Platformy Zakupowej Spółki: https://platformazakupowa.pl/pn/simwroclaw

Powyższa Platforma Zakupowa jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) i służyć będzie publikacji dokumentów zamówienia (w tym m.in. SWZ), ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, zawiadomień, informacji i oświadczeń adresowanych do wszystkich Wykonawców a także komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do śledzenia strony Platformy Zakupowej Spółki.

PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla osiedla Wojszyce 1

dostęp do dokumentów zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2abc7550-766d-11ed-94da-6ae0fe5e7159