Deklaracja dostępności strony przedmiotowej SIM Wrocław sp. z o.o.

Wstęp deklaracji

SIM Wrocław sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SIM Wrocław sp. z o.o. www.simwroclaw.pl

Dane teleadresowe jednostki:

SIM Wrocław sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.10.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki powstały przed wprowadzeniem ustawy)

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Standardy dostępności

 1. W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 3. Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 4. Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER.
 5. Serwis umożliwia zastosowanie podwyższonego kontrast (tło – czarne, białe i żółte, treści – białe, czarne i żółte łącza odsyłające, tryb światła domyślny i nocny).
 6. Serwis umożliwia powiększenia, zmniejszenia i powrotu do wielkości standardowej liter na stronie. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A- lub A+) umieszczonych na górze ekranu.
 7. Serwis oferuje fokus wokół elementów nawigacyjnych.
 8. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor niebieski).
 9. Infografiki i inne obrazy posiadają tekst alternatywny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.10.2022 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (z którego wynika, ze strona SIM Wrocław o.o. spełnia wymagania w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się wysyłając wiadomość e-mail: sekretariat@simwroclaw.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.